Upozorenje o mogućim poplavama


U Obavještenju Agencije za vodno područje rijeke Save - Sarajevo, od 01.07.2024.godine (10:00 h) o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period 02.07.2024. do 03.07.2024.godine, uslijed novih značajnih padavina, prognozira se porast vodostaja na većem dijelu vodnog područja rijeke Save u Federaciji BiH. Moguće su bujične i urbane poplave na slivovima pored ostalih rijeka i na desnim pritokama rijeke Bosne nizvodno od Sarajevskog polja.
Ono što se prognozira pri ovakvim uslovima jesu bujice, odnosno aktiviranje bujičnih vodotoka. Bujične i urbane poplave moguće su, pored ostalih i na području donjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne. Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja, odnosi se na područje, pored ostalih i u Zeničko-dobojskom kantonu.
Obzirom da je za navedeni period prognozirano vanredno hidrološko stanje, Služba civilne zaštite Grada Zenica preporučuje svim pravnim i fizičkim licima da preventivno, radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara, odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, poduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od porasta vodostaja rijeka (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljeni porast vodostaja rijeka, odnosno mogućnost bujičnih polava).
U vezi sa naprijed navedenim, upozorava se stanovništvo Grada Zenice, a naročito mještani na lokalitetima gdje su i tokom proteklog perioda evidentirane velike materijalne štete (posebno uz sve riječne tokove), da su u obavezi u skladu sa svojim mogućnostima, učiniti sve kako bi se umanjile, te eventualno tako spriječile veće neželjene posljedice, a što bi podrazumjevalo prevashodno izmještanje svih vrednijih stvari iz podrumskih i prizemnih prostorija, organizovanje dežurstava i praćenje stanja, kako bi se po ukazanoj potrebi mogle poduzeti sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja i života ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreča na području Grada Zenica.
Napominjemo građanstvo i sva pravna lica, da su dužni odmah čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, da sve podatke o istoj dostave operativnom centru Kantonalne Uprave civilne zaštite na broj 121, te na broj 123 - vatrogasci, ili na broj 032-447-735 – Operativni centar Službe Civilne zaštite Grada Zenica.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE