Preporuka Gradonačelnika o transparentnosti i socijalnom aspektu zapošljavanja


Na osnovu člana 34. tačka 5. i člana 52. Statuta Grada Zenica (˝Službene novine Grada Zenica˝ br. 5/15), Gradonačelnik Grada Zenica daje preporuku direktorima javnih ustanova kao i menadžmentima javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Zenica, da kod zapošljavanja primjenjuju principe transparentnosti i socijalne osjetljivosti, odnosno da provode postupak javnog oglašavanja upražnjenih radnih mjesta, kao i proceduru izbora putem formiranja komisija i obavljanja intervjua sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene zakonskim propisima i općim aktima javne ustanove, odnosno javnog preduzeća, pri čemu bi se trebalo voditi računa o kriteriju socijalnog i posebnog statusa kandidata (prednost dati kandidatima koji žive u porodici bez prihoda, članovima porodica poginulih boraca, odnosno porodica šehida, RVI).Preporuka o transparentnosti i socijalnom aspektu zapošljavanja, JUPreporuka o transparentnosti i socijalnom aspektu zapošljavanja, JP

Zadnja obavještenja

Pogledaj sva obavještenja