OBAVJEŠTENJE o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti


Grad Zenica, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, na osnovu člana 124. Zakon o vodama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata ("Službene novine Federacije BiH"  broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22 )  daje sljedeće:

OBAVJEŠTENJE o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne  vodne saglasnosti

U skladu sa članom 21. stav (3) i članom 22. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, obavještava se MZ Vjetrenice-Čajdraš, susjedne mjesne zajednice i sva ostala zainteresirana javnost da je Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica doo Zenica, u ime i za račun grada Zenica, podnijelo zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za regulaciju dijela Čajdraškog potoka:

  • ime/naziv, adresa podnosioca zahtjeva za izdavanje PVS: Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica“ doo Zenica, Mehmedalije Tarabara 15, podnijelo zahtjev  u ime Grada Zenica.
  • opis aktivnosti koja je predmet zahtjeva: planirane aktivnosti na dijelu Čadraškog potoka podrazumijevaju regulaciju potoka u otvorenu i zatvorenu AB konstrukciju, sandučastog poprečnog presjeka.
  • osnovne podatke o lokaciji na kojoj će se odvijati aktivnost za koje se traži izdavanje vodne saglasnosti: u naselju Čajdraš, MZ Vjetrenice-Čajdraš
  • način učešća javnosti: pisano izjašnjavanje u roku od 7 dana od objave ovog obavještenja. 
  • naziv organa kojem se dostavljaju pisana izjašnjenja: Grad Zenica, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, Trg Bosne i Hercegovine 6,  72000 Zenica, ili e-mail adresa lejla.grahic@zenica.ba.
  • Podaci o međuentitetskom uticaju u slučaju kada za to postoje pouzdane pretpostavke: nema pretpostavki o međuentitetskim aktivnostima.

Sve zainteresirane strane, vezano za predmetne aktivnosti, mogu svoja pisana izjašnjenja dostaviti Službi za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice u roku od 7 dana od dana objave ovog obavještenja.

Ovo obavještenje će se objaviti na web stranici Grada Zenica i na oglasnoj ploči Grada Zenica.

Zenica, 06.02.2024.godine